Tải sách – Download sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Quyển 1 - Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán của tác giả thuộc thể loại Sách kinh tế miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Quyển 1 - Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán

Cuốn sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Quyển 1 - Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán cung cấp các kiến thức cơ bản nhằm phục vụ cho các cán bộ, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước hiểu hơn về hệ thống kế toán Việt Nam.

Sách được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và sửa đổi, bổ sung theo các thông tư số 106/2008/TT/BTC ngày 18/11/2008, thông tư số 206/2009/TT/BTC ngày 27/10/2009, thông tư số 244/2008/TT/BTC ngày 31/12/2009.Từ khóa tìm kiếm